Virtuel undervisning

Information til forældre og elever

Nu, hvor vores elever igen er hjemsendt til en skoledag med virtuel undervisning, vil vi gerne informere om, hvordan vi som skole tilrettelægger den virtuelle undervisning, og hvad I som elever/forældre kan forvente.

Lad det være sagt med det samme, at den virtuelle undervisning vanskeligt kan sidestilles helt med den almindelige, ’fysiske’ undervisning. Der er jo heldigvis en grund til, at elever normalt går i skole med hinanden. Det giver sig selv, at den fysiske undervisning i højere grad giver mulighed for praktisk undervisning - eksperimenter i de naturvidenskabelige fag, fysisk aktivitet i idræt, og værkstedsarbejde og performance i de kunstneriske fag, ligesom den virtuelle undervisning vanskeligt kan kompensere fuldt ud for den læring i og af fællesskabet, som er så vigtigt et element i gymnasiet.

Den virtuelle undervisning i Teams

Den virtuelle undervisning afvikles efter elevernes normale skemastruktur, som fremgår af Lectio. Her vil der også være angivet lektier, materialer, links og kommentarer til lektionsafviklingen i det hele taget. Undervisningen tager afsæt i Microsoft’s Teams, hvor hvert hold og holdets lærer er oprettet og således udgør et ’team’. Lektionerne begynder normalt i disse Teams og afvikles i øvrigt efter den plan, læreren har lagt for lektionen. Eleverne kan enten være ’til stede’ alle sammen i teamet, eller være opdelt i mindre grupper, som læreren kan ’besøge’ og interagere med. Der kan selvfølgelig også være andre variationer af lektionerne – herunder opgaver, som eleverne skal arbejde med individuelt.

Lærerne på de enkelte hold bestræber sig på at skabe variation i den virtuelle undervisning, og der udvikles og udveksles løbende undervisningsformer, efterhånden som vi får nye erfaringer. Det tilstræbes ligeledes, at eleverne ikke kommer til at opleve den selvsamme struktur i alle lektioner i løbet af dagen. Når det er sagt, så har lærerne forskellige vilkår for at planlægge og afvikle deres lektioner virtuelt. Lærere, der pga. nedlukningen har mindre børn hjemme, kan ekstraordinært have behov for at planlægge en undervisning, der ikke nødvendiggør, at læreren er online gennem hele lektionen.

Eleverne og de nye krav

Der er næppe tvivl om, at den virtuelle undervisning stiller anderledes krav til eleverne og efterlader dem med et større ansvar for deres undervisning end normalt. Det er der flere grunde til. Den undervisning og kommunikation, der under normale omstændigheder er mundtlig og dialogbaseret, bliver i nogen grad i stedet skriftlig. Det kan for nogle elever opleves som en særlig udfordring.

Undervisningen i gymnasiet skal bestå af såkaldt uddannelsestid og fordybelsestid. Uddannelsestiden defineres som den tid, eleverne er på skolen, mens fordybelsestiden i de enkelte fag anvendes til skriftlige (afleverings-)opgaver, som eleverne arbejder med ’hjemme’. Når både uddannelsestid og fordybelsestid afvikles på samme adresse, bliver skolehverdagen alt andet lige anderledes og i de fleste tilfælde mere ensformig. Derfor kan det være ekstra vigtigt, at eleverne er bevidste om at ’opdele’ arbejdsugen mellem undervisningen i Teams og de skriftlige hjemme-opgaver, ligesom lærerne skal være opmærksomme på, at skoledagen ikke skal optage alle døgnets vågne timer for eleverne.

Den gode arbejdsdag

Det er værd at huske på, at eleverne jo ikke er overladt til sig selv. Både lærere og studievejledere er meget opmærksomme på elevernes læring og trivsel, ikke mindst nu, når vi ikke har dem fysisk i huset. Alle klasser/elever har både en studievejleder og en ledelsesrepræsentant tilknyttet, som er til rådighed for samtale og hjælp. Særligt sårbare elever har i øvrigt ekstraordinært mulighed for at komme på skolen og modtage virtuel undervisning herfra – en mulighed som studievejlederne også har gjort eleverne opmærksomme på.

Det har vist sig at være af stor betydning for undervisningen og motivationen, at eleverne selv er med til at skabe en god arbejdsdag, dvs. står op, spiser morgenmad og gør sig klar til at ”møde frem” i Teams, når lektionen begynder, ligesom til en hvilken som helst almindelig undervisningsdag på skolen. Vi forventer, at eleverne har deres kamera tændt og på vanlig vis byder aktivt ind med spørgsmål og i det hele taget er i dialog.

Nødundervisning

Når en skole overgår til virtuel undervisning, finder reglerne om nødundervisning anvendelse. Nødundervisningen, der jo så er virtuel, skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning, og derfor gør lærerne deres bedste for, at eleverne skal komme godt igennem stoffet under de vilkår, der nu engang er. Indtil videre skal vi nemlig undervise efter den almindelige undervisningsbekendtgørelse og fagenes læreplaner.

Hvis det viser sig, at den virtuelle undervisning får et større omfang, er det tænkeligt, at der sker en justering af de faglige krav i forhold til årsafslutningen til sommer, sådan som det var tilfældet sidste sommer. Men her må vi foreløbig afvente eventuelle nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Vi bestræber os på at holde eleverne opdaterede blandt andet via beskeder i Lectio. Derfor er det også vigtigt, at eleverne er opmærksomme på ’mailboksen’.

Hvis denne skrivelse giver anledning til spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte skolens studievejledere eller uddannelseschefer.

Venlig hilsen

Ledelsen på Randers Statsskole


Højt til loftet