Covid-test på skolen

Statens Sundhedscenter

Fra mandag den 12/4, skal alle elever testes på skolen ved ’selvpodning’. Her kan man læse mere vigtig information om genåbning, testning og hverdagen på Randers Statsskole.

Undervisning på skolen

Den delvise genåbning indebærer, at hver enkelt elev må møde fysisk på skolen i 50 % af skoletiden. I praksis betyder det, at man er på skolen hver anden uge og i de øvrige uger modtager virtuel undervisning ’hjemmefra’.

På Randers Statsskole har vi besluttet, at 2.- og 3.g-eleverne møder i lige uger, mens 1.g møder i ulige uger. Denne model betyder, at vi kan fastholde undervisningen på valghold bestående af både 2.- og 3.g-elever.

Test, selvpodning og sms-svar

Hidtil har man skullet kunne fremvise en negativ Covid 19-test, som man har fået taget på forhånd. Men fra mandag den 12. april bliver testproceduren anderledes, idet skolerne selv skal stå for testningen. I praksis er der tale om såkaldt ’selvpodning’ ved en hurtig-test, hvor man to gange pr. uge tester sig selv under supervision. Skolen har ansat en række ’supervisere’, som er oplært i at overholde hygiejneregler, håndtere prøvemateriale og testsvar. Selvpodningen foregår i hallen, og vi udarbejder naturligvis en plan for, hvornår hver enkelt klasse testes. Man får en sms med testsvaret cirka 30 minutter efter podningen. 

Hvis man af den ene eller anden årsag ikke ønsker selvpodning på skolen, kan man fortsat lade sig teste i det eksisterende test-set-up (hurtigtest eller PCR) og skal så kunne fremvise et negativt testresultat, der højest er 72 timer gammelt. Ved fritagelse for podning, kræves der lægeattest. 

Databeskyttelse og samtykke

I henhold til databeskyttelsesforordningen er skolen ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med testningen, og skolen sikrer naturligvis, at behandlingen af personoplysninger håndteres i overensstemmelse med reglerne. Skolen skal indberette CPR-nummer og testresultat til Sundhedsdatastyrelsen. I tilfælde af et positivt testresultat skal også Styrelsen for Patientsikkerhed underrettes, og Styrelsen vil så tage sig af den videre smitteopsporing. Samtidig er oplysningerne nødvendige i forbindelse med ’udstedelse’ af Coronapas.

Når man medvirker i en superviseret selvpodning, betragtes dette som et tilstrækkeligt og informeret samtykke. Spørgsmål vedr. databehandling og samtykke er uddybet her. 

Hverdagen på skolen – og nødundervisning

Helt generelt gælder de samme retningslinjer som i efteråret vedr. afstandskrav, mundbindskrav, rengøring og hygiejne. Man skal bære mundbind, når man færdes uden for klasselokalet på gange og fællesarealer. Inden for stamklasselokalet gælder ingen specifikke afstandskrav, mens der skal holdes afstand, når man er sammen med elever fra andre klasser, fx på blandede valghold. I disse tilfælde er der taget særlige lokalemæssige hensyn.

Hvis man ikke kan møde på skolen, fordi man enten er smittet eller nær kontakt (dvs. har været i direkte kontakt) til en smittet, kan man deltage i nødundervisning hjemmefra. I praksis skal man orientere sine lærere om, at årsagen er Corona-relateret, og man skal så arbejde ud fra lektienoten i Lectio. Når man efter timens afslutning sender sit materiale til den pågældende lærer, godskrives fraværet. Nødundervisningen er kun for elever, der er hjemme af Coronarelaterede årsager. Hvis man er syg, forventes man naturligvis ikke at deltage i nødundervisningen.

Ved positiv test 

  1. Skolen indberetter testresultatet (inkl. navn, cpr-nummer og telefonnummer samt dato, testtype og teststed) til Styrelsen for patientsikkerhed/Coronaopsporingen. 

  1. Skolen kontakter dig, og du får samtidig udleveret et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

  1. Du skal forlade skolen med henblik på selvisolation, og du skal være opmærksom på, at du i den forbindelse ikke må benytte offentlig transport. 

  1. Du skal hurtigst muligt få foretaget en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar. Styrelsen for Patientsikkerhed/Smitteopsporing er behjælpelig i forhold til vejledning og testtidspunkter. 

  1. Dine såkaldt ’nære kontakter’ skal ligeledes få foretaget en PCR-test.  

Se yderligere information om, hvordan man deltager i nødundervisningen her. Børne- og undervisningsministeren har skrevet et brev vedr. selvtest. Læs brevet her.


Højt til loftet