Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Kære forældre

Herunder har vi samlet nogle af de oplysninger, som kan være relevante for forældre til gymnasieelever. En del er uddybet andre steder på hjemmesiden, eksempelvis regler for fremmøde og fravær.

I vil som forældre opleve, at kontakten mellem skole og hjem ikke er så tæt som i grundskoletiden, men følg med i skolehverdagen for der i gennem at støtte jeres søns eller datters skolegang og hjælpe med at prioritere, så der er tid til daglige lektier og skriftlige opgaver, fritidsaktiviteter og fritidsarbejde, sociale aktiviteter – og søvn.

Der er to vigtige offentlige ’kanaler’, som hjælper jer til at følge med i skolehverdagen, nemlig skolens hjemmeside og skolens facebookside.

Kontaktpersoner

Studievejledere

Alle skolens klasser har tilknyttet en studievejleder, hvis vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede eleverne i hverdagen – og måske særligt de elever, der i perioder kan have særlige udfordringer. Skolen har fem studievejledere, der også er lærere.

Læsevejledere

Skolen har to læsevejledere til rådighed for elever med særlige læse- og/eller skrivevanskeligheder. Det er læsevejlederne, der står for ansøgning om IT-rygsæk til ordblinde elever.

Ledelse

Klasserne har også tilknyttet en ledelsesrepræsentant, som kan fungere som kontaktperson for eleverne i klassen. Det er ledelsesrepræsentanten, der i samarbejde med klassens studievejleder følger op på elevers eventuelle fravær. Hvis I som forældre kontakter skolen, vil I normalt blive ’stillet om til’ klassens/elevens tilknyttede ledelsesrepræsentant.

Forældremøder og andre møder

I løbet af det første skoleår har I som forældre flere lejligheder til at besøge skolen og tale med lærere, ledelse og studievejledere. Eleverne får nærmere information, ligesom arrangementerne kan ses af eleverne i Lectio og på skolens hjemmeside.

I efteråret 1.g, inviterer vi til et forældre- og vejledningsmøde i forbindelse med studieretningsvalget, og i foråret afholder vi mere traditionelle forældrekonsultationer med mulighed for at tale med elevens faglærere.

Men der også andre mere ’åbne’ arrangementer. Forældre og andre interesserede er altid velkomne til skolens musical, til jule- og forårskoncerter og naturligvis til både gallafesten og dimissionen i 3.g! Det hele annonceres på Facebook og på hjemmesiden.

Lectio –  Skema- og opgaveoversigter

Lectio er skolens elektroniske skema og centrale omdrejningspunkt. Eleverne kan se ugeskemaer, mødetidspunkter, skemaændringer, aflysninger, opgaveafleveringer, eksamenstidspunkter m.m. Her skriver lærerne også – i en note under den enkelte lektion – hvilke lektier, eleverne skal forberede. I toppen af skemaet skriver vi generelle, vigtige beskeder til elever og ansatte.

Eleverne får udleveret en personlig adgangskode til Lectio. Via den får de adgang til mere personfølsomme oplysninger som fx fravær og standpunkt. Der findes ingen ’forældrekode’, der giver adgang til disse oplysninger, og også derfor kan vi kun opfordre til, at I har en god dialog om skolegang og trivsel.

Mødepligt og fravær

Elever har iflg. loven mødepligt til al undervisning, og der eksisterer derfor heller ikke fra ministeriets side en procentmæssig grænse for, hvor meget fravær elever må have. Elever kan således ikke holde fri uden for de normale ferieperioder. Men fravær i forbindelse med sygdom og skolearrangerede aktiviteter accepteres naturligvis. Klassernes lærere registrerer fravær elektronisk i alle timer (i Lectio), og eleverne redegør efterfølgende selv for årsagen til et eventuelt fravær (også i Lectio). Vi har dog indført den regel, at vi altid reagerer, så snart en elevs fravær når 8 procent. Vi vil gerne så tidligt som muligt have mulighed for at hjælpe og støtte elever, som eventuelt ikke trives. Når eleverne er under 18 år, kontakter vi også jer som forældre.

Karakterer

Gymnasiet er en eksamensskole, og eleverne får både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Elever i 2.- og 3.g får standpunktskarakterer tre gange årligt. Vi har derimod valgt, at elever i 1.g ikke skal have karakterer før i februar/marts måned, hverken i forbindelse med den daglige undervisning eller skriftlige opgaver. Baggrunden er et ønske om at give eleverne tid til at lære, tid til at afkode gymnasiekulturen fagligt og socialt, og først og fremmest et ønske om i langt højere grad gennem vejledning, feed back og samtaler at fokusere på elevernes læringsproces og fortsatte udvikling.

I 1.g er der dog allerede i grundforløbet to obligatoriske prøver i AP (almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb). I den forbindelse skal eleverne have karakterer, der er medtællende på det endelige eksamensbevis.

Vi sender ikke pr. automatik elevernes ’karakterblad’ hjem, men vi kontakter jer, hvis karakterer giver anledning til bekymring i forhold til den fortsatte skolegang (når eleverne er under 18). Som forældre er I til gengæld altid velkomne til at kontakte skolen.

Elevbetaling

Ministeriet har fastsat, at elever, der går i gymnasiet, må betale op til 2500 kroner for undervisningsmaterialer. Elever på RS betaler ikke for undervisningsmaterialer, men vi forventer, at de anskaffer og medbringer en bærbar computer. Elever, der ikke har Office-pakken, kan få den på skolen ved henvendelse til skolens IT-vejleder.

Desuden er der en vis egenbetaling i forbindelse med ekskursioner og studieture.

Elevfester

I løbet af gymnasietiden er der en række fredagscaféer og fester, som et udvalg af elever arrangerer i samarbejde med ledelsen. Elever kan ved disse lejligheder købe øl og breezers, men ikke stærkere alkohol, ligesom de ikke må medbringe drikkevarer selv.

Der er lærere, ledelsesrepræsentanter og professionelle vagter til stede ved alle fester, og vi tilstræber at skabe rammer, så alle kan feste. Gymnasiefesterne kan give anledning til, at I som forældre drøfter festkultur og alkoholpolitik – herunder eventuelle forfester – med jeres søn eller datter.

Studie- og ordensregler

Randers Statsskole har – som andre skoler – en række studie- og ordensregler, som vi vil opfordre jer til at læse. De vedrører dels den skemalagte undervisning, dels skolemæssige aktiviteter på og uden for skolen som ekskursioner og studieture, og endelig elevernes fritid i det omfang elevers adfærd uden for skoletiden har direkte indflydelse på undervisningen og de mellemmenneskelige relationer.

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at sikre et trygt undervisnings- og læringsmiljø, hvor en god omgangsform og – tone sikrer, at ingen – hverken elever eller ansatte – krænkes, fysisk, psykisk eller verbalt. Skolen kan derfor iværksætte sanktioner over for elever, der måtte tilsidesætte studie- og ordensreglerne.

Skulle I have spørgsmål eller kommentarer vedr. jeres barns skolegang, er I meget velkomne til at ringe eller maile til os. Kontaktoplysninger til ledelse, administration, studievejledere og læsevejledere kan findes her på siden.

Venlig hilsen ledelsen, Randers Statsskole

Tutor2-aspect-ratio-318-318