Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Her lærer du noget.
Om dig selv.
Sammen med andre.

Randers Statsskole er et alment gymnasium i det nordlige Randers, der udbyder den tre-årige uddannelse til studentereksamen/STX. Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at skabe grobund for refleksion og gøre dem i stand til at forholde sig til verden og sig selv.

Randers Statsskole er et velkonsolideret gymnasium med en god økonomi, der som institution har rødder tilbage til 1400-tallet. Den nuværende bygning, der er tegnet af Hack Kampmann og opført i 1926, er den historiske ramme om en moderne skole med nyindrettede faglokaler med moderne IT-udstyr, mediatek og festsal. I skolens park ligger en ny stor idræts- og skolehal med klatrevæg, klasselokaler og fitness-udstyr.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Randers Statsskole er et gymnasium, der arbejder målrettet med at gøre eleverne – uanset baggrund og niveau – så dygtige som muligt under bedst mulige forhold, og hvor udvikling af undervisning og medarbejdere er en naturlig del af hverdagen. Vi søger til stadighed at udvikle en skole, hvor alle elever trives og lærer – i undervisningen og i alt det, der ligger udenom. Fælleskabet på tværs af klasser, årgange, aldersgrupper og arbejdsopgaver er forudsætningen for skolekulturen.

Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med fastholdelse, med talentudvikling, med samarbejde med grundskolerne og de videregående uddannelser og med lærer- og undervisningsudvikling. Flere af tiltagene er beskrevet nærmere her på hjemmesiden.

I de senere år har vi været særligt optaget af evalueringskultur og den formative evaluering og har for alle 1.g-elever bestræbt os på at erstatte den traditionelle karaktergivning med andre mere fremadrettede evalueringsformer.

I 2015-17 har Randers Statsskole deltaget i et stort anlagt forskningsprojekt om relationskompetence og klasseledelse (ROK) i samarbejde med Aarhus Universitet. Et udvalg af lærere fører dette arbejde videre i en nyt projekt udsprunget heraf, og som fortsat skal sætte fokus på betydningen af det relationelle lærer-elev-forhold.

Som en udløber af ovenstående har tre af skolens lærere taget en særlig uddannelse inden for klasseledelse og virker nu som såkaldt KLEO-konsulenter. I samarbejde med skolens pædagogiske udvalg har de iværksat et omfattende aktionslæringsprojekt, hvor samtlige lærere arbejder med og afprøver konkrete ‘aktioner’ eller tiltag i deres klasser til gavn for udviklingen af undervisningen.

Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2. stk. 1, nr. 1 og 2.

f1-aspect-ratio-318-318