Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kan man på Verdenslinjen? Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

1. Randers Statsskoles kvalitetssystem

 a. Lovgrundlag og forskrifter

Randers Statsskoles arbejde med kvalitetsudvikling og resultatvurdering har baggrund i  Lov om de gymnasiale uddannelser  (LBK 1088 af 16/08/2023), Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK 497 af 18/05/2017 § 59-63) samt vejledning til lov og bekendtgørelse for institutionernes kvalitetssystem. 

Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at: 

 • Institutionen anvender sit system efter lovens § 71 til kvalitetsudvikling og resultatvurdering med henblik på, at institutionen sætter egne mål for og udvikler kvaliteten i sine gymnasiale uddannelser og enkeltfag og opnår resultater i uddannelserne og enkeltfagene i overensstemmelse med de nationale og uddannelsespolitiske mål (§ 59) 
 • Institutionens kvalitetssystem (…) skal omfatte selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse (§ 60, stk. 2) 
 • Institutionen beslutter, hvordan dens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem (§ 61) 
 • Som led i institutionens selvevaluering gennemfører institutionen årligt en måling af elevernes trivsel (§ 63)  

b. Formål
Kvalitetssystemet danner ramme for systematisk og regelmæssig evaluering af gymnasiets uddannelse og undervisning og sikrer – via opfølgning på denne evaluering – en fortsat refleksion over og løbende udvikling af undervisningen og de forhold, der har indflydelse på den. Med kvalitetssystemet konkretiseres og udmøntes de uddannelses- og institutionspolitiske mål – herunder de retningsgivende mål – i lokale målsætninger og procedurer til implementering, evaluering og opfølgning.
 

c. Kvalitetssystemet og de retningsgivende mål 

Kvalitetssystemet omfatter selvevaluering og resultatvurdering i relation til elevernes niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse (§ 60) og har dermed udgangspunkt i retningsgivende nationale mål, som lyder: 

 • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan.
 • En støre andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.
 • Trivsel i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Ligeledes refererer kvalitetssystemet og gymnasiets arbejde i det hele taget, til det overordnede uddannelses- og institutionspolitiske mål (Lov om gymnasiale uddannelser § 1): 

 • at forberede eleverne til videregående uddannelse 
 • at udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et dannelsesperspektiv 
 • at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

Kvalitetsarbejdet foregår på tre niveauer, skole-, undervisnings- og elevniveau. 

 d. Medarbejder og elevinddragelse

Randers Statsskole har tradition for en udvalgsstruktur, der sikrer alle elever og personalegrupper del i og indflydelse på skolehverdag og udvikling. Evalueringsstrategierne tilstræber derfor – alt efter fokusområde – inddragelse af både elever, ansatte og øvrige interessegrupper.  

Medarbejder- og elevindflydelse på beslutningsprocesser søges generelt sikret gennem gymnasiets organisationsstruktur, som beskrevet i ”Aftale om samarbejdsstruktur” (MIO-aftalen). Endelig indgår MUS, FUS (faggruppesamtaler) og elevråd. 

e. Kvalitets- og evalueringsplan

Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet er kvalitets- og evalueringsplanen, der udarbejdes én gang årligt af skolens kvalitetsudvalg. Kvalitetsplanen udarbejdes på grundlag af observerede eller indsamlede kvantitative eller kvalitative data samt relevante udvalgs plan for arbejdet med udpegede indsatsområder på baggrund af disse data. Formålet med kvalitetsplanen er således dels at skabe overblik over de mange forskellige indsatser i løbet af et skoleår, dels at forfølge og evaluere udvalgte af disse. 

Kvalitetsplanen – og dermed kvalitetsudvalget – interesserer sig for/forholder sig – alt efter relevans – til kvantitative og kvalitative data: 

1. Målinger og data:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 
 • Undervisningsmiljøundersøgelse 
 • Fravær og frafald 
 • Eksamensresultater/karakter (på fag- og skoleniveau) 
 • Løfteevne 
 • Overgangsfrekvens til videregående uddannelser 
 • Øvrige (lokale) målinger 

Og i relation til disse nøgletal og de retningsgivende og uddannelsespolitiske mål: 

2. Udvalgte projekter, tiltag og indsatsområder:

 • Særlige (udvalgte) tiltag på skoleniveau 
 • Særlige (udvalgte) tiltag på elevniveau 
 • Særlige (udvalgte) tiltag på elevniveau 

I Kvalitets- og evalueringsplanen beskrives udvalgte indsatsområder – herunder en evalueringsstrategi med udgangspunkt i relevante udvalgs plan for arbejdet. 

f. Opfølgningsplan

På baggrund af kvalitets- og evalueringsplanen udarbejder og offentliggør kvalitetsudvalg/ledelse årligt en opfølgningsplan. Planen konkluderer på kvalitetsplanen og de indsatsområder den beskriver – herunder præciserer eventuelle ændringsbehov og udpeger nye operationelle mål. Opfølgningsplanen drøftes i bestyrelsen. 

Bilag: 

Års-/tidsplan for kvalitetsarbejdet 

 1. Kvalitetsudvalget indsamler og analyserer kvantitative data i relation til ”Målinger og data”(KPI) og ”Udvalgte projekter/indsatsområder”  
 2. Kvalitetsudvalget vurderer på baggrund af dets analyser, hvorvidt der er behov for at iværksætte særlige indsatser. Udvalget er ydermere opmærksom på, om ny lovgivning bør give anledning til øvrige initiativer. 
 3. Udvalget præsenterer dets observationer/analyser for skolens MIO-udvalg – og udpeger forslag til indsatsområder/tiltag. MIO overdrager opgaven/arbejdet til den eller de relevante stående udvalg eller andre relevante instanser. 
 4. Kvalitetsudvalget modtager efterfølgende fra pågældende udvalg en beskrivelse af:
  Indsatsområde/tiltag/projekt:
  Målsætning
  Tiltag/handling
  Tidsplan
  Aktører
  Succeskriterier
  Evalueringsplan
 5. Kvalitetsudvalget indsamler beskrivelser af de enkelte indsatser og sammensætter dem til en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen kan indeholde andre elementer, som udvalgene har taget op af egen drift med henblik på at udvikle kvaliteten på Randers Statsskole. Kvalitetsplanen indeholder udover de ovennævnte elementer, en beskrivelse af baggrunden for indsatsen.  
 6. Kvalitetsudvalget indsamler i slutningen af skoleåret en evaluering af de enkelte indsatser fra de involverede udvalg/lærere på baggrund af ovenstående skema/elementer. Udvalgene vurderer således, i hvilket omfang de er kommet i mål med indsatsen, og hvad der eventuelt mangler.
 7. Kvalitetsudvalget udarbejder på baggrund af input fra de enkelte udvalg en opfølgningsplan, der integreres i det følgende års kvalitetsplan. Planen offentliggøres på skolens hjemmeside. 
Forside5-aspect-ratio-318-318