Hvad vil du gerne vide noget om? Søg her og find det, du leder efter Søg for eksempel på Studieretninger Hvad leder du efter? Tast dit søgeord her

Randers Statsskoles kvalitetssystem

Formål

Kvalitetssystemet danner ramme for systematiske og regelmæssige selvevalueringer af skolens uddannelse og undervisning og sikrer dermed en løbende udvikling af undervisningen og de forhold, der har indflydelse på den. Systemet har såvel internt som eksternt fokus.

Formålet er internt at sikre skolens fortsatte refleksion over undervisning og skolehverdag bl.a. ved hjælp af systematiske evalueringer af de aktiviteter, som løbende sættes i værk for at forbedre og udvikle uddannelsen i relation til målsætningen, og ved opfølgning på disse evalueringer.

Eksternt – over for Undervisningsministeriet, elever, forældre og andre interessenter – skal kvalitetssystemet informere om skolens fortsatte udviklingsarbejde og dokumentere, at skolen arbejder bevidst med at sikre, at undervisningen er i overensstemmelse med de mål, som er fastsat i STX-bekendtgørelsen – herunder målene for de enkelte fag.

Kvalitetsudviklingen og selvevalueringen tager naturligt afsæt i skolens værdigrundlag og målsætning.

Lovgrundlag og forskrifter

Randers Statsskoles arbejde med kvalitetsudvikling og resultatvurdering har baggrund i Gymnasieloven (LBK nr 1375 af 24/06/2021)  samt Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (LBK nr 810 af 20/06/2018)

Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at:

 • Institutionen anvender sit system efter lovens § 71 til kvalitetsudvikling og resultatvurdering med henblik på, at institutionen sætter egne mål for og udvikler kvaliteten i sine gymnasiale uddannelser og enkeltfag og opnår resultater i uddannelserne.
 • Kvalitetssystemet skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering og den løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering.
 • Institutionens kvalitetssystem skal fastlægge en procedure for inddragelse af elever og lærere og skal omfatte selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes/kursisternes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse.
 • Institutionen beslutter, hvordan dens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem.
 • På grundlag af selvevalueringen udarbejder institutionen årligt en skriftlig opfølgningsplan.

Elevtrivselsmåling

Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere:

 • Som led i institutionens selvevaluering gennemfører institutionen årligt en måling af elevernes trivselved at anvende et spørgeskema, som den får eleverne til at udfylde og besvare. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter indholdet af skemaet og gør det tilgængeligt på ministeriets hjemmeside.

Nationale retningsgivende mål og værdigrundlag

Som det fremgår af ovenstående forudsætter kvalitetssystemet udvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse, svarende til de retningsgivende nationale mål, som lyder:

 • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
 • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
 • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Dermed tager Randers Statsskoles kvalitetssystem også udgangspunkt i skolens målsætning og vision:

Randers Statsskole er et gymnasium, der arbejder målrettet med at gøre alle elever – uanset baggrund og niveau – så dygtige som muligt under bedst mulige forhold, og hvor udvikling af undervisning og medarbejdere er en naturlig del af hverdagen.

I sit værdigrundlag lægger skolen vægt på, at ligeværdighed, gensidig respekt og rummelighed skal være centralt. Skolen har tradition for en udvalgsstruktur, der sikrer alle elever og personalegrupper del i og indflydelse på skolehverdag og udvikling. Evalueringsstrategierne tilstræber derfor – alt efter fokusområde – inddragelse af både elever, ansatte og øvrige interessegrupper.

Medarbejder- og elevindflydelse på beslutningsprocesser søges generelt sikret gennem skolens organisationsstruktur, som beskrevet i ”Aftale om samarbejdsstruktur”.

Kvalitetssystemet

Med dette kvalitetssystem konkretiseres skolens værdier og de nationale mål i lokale målsætninger og procedurer til implementering, evaluering og arbejdet med nye handlingsplaner. Formålet med kvalitetssystemet er at skabe kvalitet inden for de dele af skolens virke, der har at gøre med undervisningen. Skolens selvevaluering er en væsentlig del af kvalitetssystemet. Resultatet af selvevalueringen offentliggøres årligt i en rapport.

Kvalitetssystemets opbygning

Tidsplan

Udgangspunktet for skolens systematiske kvalitetsudvikling er kvalitetscirklen, der ses på figuren nedenfor. I kvalitetscirklen er der fire trin – planlægning, udførelse, undersøgelse og handling. Gennemløb af kvalitetsciklen efterfølges af et nyt gennemløb.

Helt overordnet beskriver kvalitetsciklen også et årligt gennemløb:

 • Trin 1: Planlægning af nye skoleindsatser finder sted hvert år i maj – juni.
 • Trin 2: Udførelse af nye skoleindsatser finder sted i august – februar.
 • Trin 3: Undersøgelse og evaluering af nye skoleindsatser finder sted i februar – marts.
 • Trin 4: Handlinger, der skal forbedre skoleindsatserne aftales i marts – april.

Kvalitetssystemets tre niveauer

Kvalitetssystemet er er opdelt i tre niveauer: skole-, undervisnings- og elevniveau.

Som figuren forsøger at illustrere, er skoleniveauet det overordnede niveau, der omfatter både undervisning og elever. På dette niveau handler det blandt andet om at sikre, at der arbejdes med kvalitet på de underordnede niveauer. Tilsvarende er undervisningsniveauet overordnet elevniveauet og indbefatter således en sikring af at f.eks. indsatser i undervisningen rammer elevernes behov. At eleverne er i centrum er ikke tilfældigt – kvalitetsystemets omdrejningspunkt er elevernes trivsel og læring.

Indikatorer

Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte nationale retningsgivende mål har vi opstillet en række indikatorer, der repræsenterer udvalgte områder, som efter vores opfattelse har særlig betyding for kvaliteten i arbejdet på skolen.

Særlige projekter

Når der planlægges omfangsrige projekter benyttes en særlig skabelon i det arbejde, der skal sikre kvaliteten. Skabelonen bygger på kvalitetscirklen og indeholder en række indikatorer. For nærmere indhold henvises til bilag 1.

Inddragelse

Inddragelse af elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse er et centralt element i arbejdet med kvalitetsudviklingen. Skolens MIO-udvalg har nedsat et udvalg bestående af elev-, lærer- og ledelsesrepræsentanter, ”Kvalitetsudvalget”, hvis primære opgave er at inddrage andre interessenter i deres analyse af de områder, som indikatorerne repræsenterer. Denne inddragelse sker i tæt samarbejde med MIO, der også uddelegerer arbejdet med at udarbejde eventuelle handlingsplaner. Arbejdet kan uddelegeres til bestyrelse og elevråd samt ledelse og andre ansatte/udvalg.

Selvevaluering

Det egentlige arbejde med kvalitetssystemet er skolens selvevaluering. Det skal forstås på den måde, at det årlige gennemløb med fokus på indikatorerne sikrer, at skolen evalueres med henblik på at udarbejde nye handlingsplaner. Indikatorerne, arbejdet med dem og opfølgningsplaner beskrives hvert år i en rapport. Rapporten udkommer hvert år i april måned, første gang i april 2019.

Henvisning til lovgrundlag

BEK nr 1117 af 28/12/2001 – Bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut m.v. § 4, stk. 2
LBK nr 810 af 20/06/2018 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
BEK nr 497 af 18/05/2017 – Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser